งานวิจัย Vita-A Cream และ Vita-A Cream Forte

โดย Jemin Kim et al.

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดลอง

  1. Dr. Different Vita-A Cream (Retinal 0.05%)
  2. Dr. Different Vita-A Cream Forte (Retinal 0.10%)
  3. Retinol Cream (Retinol 0.05%)
  4. Retinol Cream Forte (Retinol 0.10%)

วิธีการทดลอง

     ทดสอบผลิตภัณฑ์กับผู้หญิง ช่วงอายุ 35-60 ปี จำนวน 23 ท่าน ทำการทดลองโดยแบ่งใบหน้าเป็นสองฝั่ง โดยฝั่งซ้าย ทา Dr. Different Vita-A Cream ในขณะที่ฝั่งขวาทา Retinol Cream 0.05% เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หลังครบ 4 สัปดาห์ จึงเปลี่ยนมาทา Dr. Different Vita-A Cream Forte บนใบหน้าฝั่งซ้ายและ Retinol Cream Forte ฝั่งขวา จนครบ 8 สัปดาห์

เกณฑ์การวัดผล

  1. ริ้วรอย
  2. ความชุ่มชื้น
  3. ความยืดหยุ่นของผิว
  4. ความยกกระชับของผิว
  5. ความหนาแน่นของผิว

ผลการทดลอง

1. ริ้วรอย

ก่อนใช้ – หลังใช้ 8 สัปดาห์ ริ้วรอยลดลง 23.69 %

หลังใช้ 4 สัปดาห์ – หลังใช้ 8 สัปดาห์ ริ้วรอยลดลง 15.11 %

ริ้วรอย

ริ้วรอย (mm)

รูปตัวอย่างจากอาสาสมัคร

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

2. ความชุ่มชื้น

ก่อนใช้ – หลังใช้ 8 สัปดาห์ ความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น 57.40 %

หลังใช้ 4 สัปดาห์ – หลังใช้ 8 สัปดาห์ ความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น 26.32 %

ความชุ่มชื้น

ความชุ่มชื้น (U.A)

3. ความยืดหยุ่นของผิว

ก่อนใช้ – หลังใช้ 8 สัปดาห์ ความยืดหยุ่นของผิวเพิ่มขึ้น 20.36 %

หลังใช้ 4 สัปดาห์ – หลังใช้ 8 สัปดาห์ ความยืดหยุ่นของผิวเพิ่มขึ้น 10.46 %

ความยืดหยุ่นของผิว

ความยืดหยุ่นของผิว (R2)

4. ความยกกระชับของผิว

ก่อนใช้ – หลังใช้ 8 สัปดาห์ ความยกกระชับของผิวเพิ่มขึ้น 0.98 %

หลังใช้ 4 สัปดาห์ – หลังใช้ 8 สัปดาห์ ความยกกระชับของผิวเพิ่มขึ้น 0.49 %

ความยกกระชับของผิว

ความยกกระชับของผิว (mm)

รูปตัวอย่างจากอาสาสมัคร

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

5. ความหนาแน่นของผิว

ก่อนใช้ – หลังใช้ 8 สัปดาห์ ความหนาแน่นของผิวเพิ่มขึ้น 6.74 %

หลังใช้ 4 สัปดาห์ – หลังใช้ 8 สัปดาห์ ความหนาแน่นของผิวเพิ่มขึ้น 1.94 %

ความหนาแน่นของผิว

ความหนาแน่นของผิว (%)

รูปตัวอย่างจากอาสาสมัคร

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ก่อนใช้

หลังใช้ 4 สัปดาห์

ผลลัพธ์ของ Dr. Different Vita-A Cream Forte เทียบกับ Retinol Cream Forte

1. ริ้วรอย

ก่อนใช้ หลังใช้ 8 สัปดาห์ ริ้วรอยลดลงมากกว่า  Retinol 2.4 เท่า

หลังใช้ 4 สัปดาห์ หลังใช้ 8 สัปดาห์ ริ้วรอยมากกว่า Retinol  4.3เท่า

2.ความชุ่มชื้น

ก่อนใช้ หลังใช้ 8 สัปดาห์ ความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นมากกว่า Retinol 1.5เท่า

หลังใช้ 4 สัปดาห์ หลังใช้ 8 สัปดาห์ ความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นมากกว่า Retinol 1.8เท่า

3. ความยืดหยุ่นของผิว

ก่อนใช้ หลังใช้ 8 สัปดาห์ ความยืดหยุ่นของผิวเพิ่มขึ้นมากกว่า Retinol 1.8 เท่า

หลังใช้ 4 สัปดาห์ หลังใช้ 8 สัปดาห์ ความยืดหยุ่นของผิวเพิ่มขึ้นมากกว่า Retinol 1.6 เท่า

4. ความยกกระชับของผิว

ก่อนใช้ หลังใช้ 8 สัปดาห์ ความยกกระชับของผิวเพิ่มขึ้นมากกว่า Retinol 2.7 เท่า

หลังใช้ 4 สัปดาห์ หลังใช้ 8 สัปดาห์ ความยกกระชับของผิวเพิ่มขึ้นมากกว่า Retinol 2.1 เท่า

5. ความหนาแน่นของผิว

ก่อนใช้ หลังใช้ 8 สัปดาห์ ความหนาแน่นของผิวเพิ่มขึ้นมากกว่า Retinol 1.3 เท่า

หลังใช้ 4 สัปดาห์ หลังใช้ 8 สัปดาห์ ความหนาแน่นของผิวเพิ่มขึ้นมากกว่า Retinol 2.4 เท่า

จากผลการทดลองสรุปได้ว่า

Dr. Different Vita-A Cream สามารถลดเลือนริ้วรอย, เพิ่มความชุ่มชื้น, เพิ่มความยืดหยุ่น, เพิ่มการยกกระชับ และ ความหนาแน่นของผิวใน 8 สัปดาห์ ได้มากกว่า Retinol cream ทั่วไป